Obchodné podmienky

I. Zmluvné strany

1. Poskytovateľom je BAM s.r.o., Obchodná 72, 811 06 Bratislava, IČO: 47 033 819, DIČ: 20 23 74 21 49, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č. 88 447/B (ďalej len „poskytovateľ“)
2. Objednávateľom je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva ktorúkoľvek zo služieb poskytovaných poskytovateľom (ďalej len „objednávateľ“).

II. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi poskytovateľom a objednávateľom v rámci využívania služieb ponúkaných poskytovateľom.
2. Medzi tieto služby patrí najmä poskytovanie služieb živých únikových hier podľa aktuálnej ponuky zverejnenej na internetovej stránke poskytovateľa.
3. Na využívanie ktorejkoľvek z uvedených služieb sa vyžaduje súhlas objednávateľa s týmito VOP.

III. Kúpna zmluva

1. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je odoslanie objednávky objednávateľom a prijatím objednávky poskytovateľom, ktorý jej prijatie potvrdí e-mailom alebo iným obdobným spôsobom.
2. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom akceptácie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany poskytovateľa.

IV. Ceny

1. Všetky ceny uvádzané poskytovateľom sú zmluvné a aktuálne.
2. Všetky ceny sú uvádzané bez DPH. Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.
3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť a aktualizovať tieto ceny bez predchádzajúceho upozornenia.
4. Zmeny podľa článku IV. bodu 1. VOP sa nevzťahujú na služby, ktoré boli v čase zmeny už objednané.

V. Proces objednania a doručenia objednávky

1. Objednávateľ si služby ponúkané poskytovateľom môže objednať cez kontaktný formulár, kde uvedie zoznam služieb, o ktoré má záujem a všetky svoje kontaktné údaje, ktoré bude formulár požadovať alebo e-mailom či telefonicky, pričom uvedie rovnaké údaje.
2. Objednávateľ bude po odoslaní formuláru alebo e-mailu informovaný o prijatí a akceptácii objednávky.
3. Po akceptácií objednávky bude objednávateľovi doručená preddavková faktúra v elektronickej forme.
4. Po úhrade preddavkovej faktúry poskytovateľ objednávateľovi doručí službu v čase, na akom sa poskytovateľ s objednávateľom dohodli.
5. Po úhrade služby poskytovateľ doručí objednávateľovi elektronickú formu riadnej faktúry.

VI. Platobné podmienky

1. Podkladom pre úhradu objednávky bude preddavková faktúra zaslaná poskytovateľom objednávajúcemu pred dodaním služby v podobe preddavkovej faktúry.
2. Objednávateľ je povinný preddavkovú faktúru uhradiť do 7-mich dní odo dňa jej vystavenia.
3. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňazí na účet poskytovateľa.

VII. Možnosti platby

1. Objednaný tovar a služby je možné uhradiť dvoma spôsobmi a to:
– platbou prevodom na bankový účet predávajúceho,
– platbou v hotovosti pri využití služby alebo v sídle poskytovateľa.

VIII. Dodacie podmienky

1. Službu môže objednávateľ využiť v čase dohodnutom s poskytovateľom počas objednávky.
2. Informácie o využití služby ako aj prípadne potvrdenie o možnosti využitia služby (vstupenku) zašle poskytovateľ objednávateľovi elektronicky po úhrade služby.
3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo termín využitia služby v odôvodnených prípadoch zmeniť, o čom informuje objednávateľa. Ten má možnosť zmenený termín akceptovať alebo môže objednávku zrušiť.

IX. Ochrana osobných údajov

1. Objednávateľ zaslaním objednávky poskytovateľovi vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov aby poskytovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti poskytovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Objednávateľ udeľuje poskytovateľovi tento súhlas na dobu určitú a to do splnenia účelu spracúvania osobných údajov objednávateľa. Poskytovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov objednávateľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu objednávateľom poskytovateľovi. Objednávateľ má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

X. Práva a povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ je povinný po odoslaní objednávky a jej akceptácii poskytovateľom zaplatiť za služby a tieto aj prevziať.
2. Objednávateľ má právo na uplatnenie záruky, ktorej podmienky sú stanovené v článku XI. VOP.
3. Objednávateľ je povinný dostaviť sa na miesto poskytovania služby najneskôr 5 minút pred začatím poskytovania služby. Ak tak objednávateľ neurobí, poskytovateľ má právo tento čas odrátať z času poskytnutia služby.

XI. Záručná doba a reklamácie

1. Záručná doba na všetky ponúkané služby je 24 mesiacov.
2. Vzhľadom na povahu poskytovaných služieb je možné reklamovať len službu, ku ktorej plneniu nedošlo zavinením poskytovateľa alebo plnenie bolo iné, ako deklarované.
3. Ak objednávateľovi vznikne právo na reklamáciu, túto si môže uplatniť priamo u poskytovateľa, ktorý je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do 30-tich dní odo dňa jej prijatia.
4. Objednávateľ je povinný pri uplatnení reklamácie uviesť všetky potrebné informácie o predmete reklamácie a poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť pri preverovaní oprávnenosti reklamácie.
5. Ak poskytovateľ uzná reklamáciu ako oprávnenú, je povinný vrátiť objednávateľovi peniaze alebo doplniť službu tak, aby sa jej deklarované účinky dostavili.
6. Ak poskytovateľ reklamáciu neuzná ako oprávnenú, reklamáciu odmietne a informuje o tom objednávateľa.

XII. Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a objednávateľom – fyzickou osobou výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb.
2. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a objednávateľom – živnostníkom alebo právnickou osobou výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení.
3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia.
4. Objednávateľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, porozumel im a že s nimi súhlasí.
V Bratislave, dňa 1. februára 2017