Podmienky detských osláv

PODMIENKY detských osláv:

  1. Termín je možné rezervovať v pracovných dňoch na tel. č. +421 902 905 001 alebo vyplnením formulára nižšie.
  2. Bankové spojenie pre úhradu oslavy http://www.leavingroom.sk/platba-online/
  3. Pri Prenájme miestnosti na oslavu je konzumácia donesených jedál v našej prevádzke dovolená, a prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za kvalitu a nezávadnosť prinesených potravín. Ostatné požiadavky je nutné konzultovať osobne.
  4. Hostia sú povinní riadiť sa platným prevádzkovým poriadkom. Zničenie a znehodnotenie zariadenia či rekvizít sú povinní uhradiť v plnej sume.
  5. Uhradením poplatku vyjadrujete súhlas s podmienkami osláv v našich priestoroch.

 

STORNO poplatky za zrušenie oslavy:

  • V prípade zrušenia oslavy 7 a viac dní vopred: bez storno poplatku.
  • V prípade zrušenia oslavy 6-1 deň vopred: storno poplatok 50% z celkovej uhradenej zalohy za oslavu.
  • V prípade zrušenia oslavy v deň konania oslavy: storno poplatok 100% z celkovej uhradenej zálohy za oslavu.

Zrušenie oslavy je potrebné urobiť čo najskôr písomne s uvedením: mena objednávateľa, kontaktných údajov, bankového spojenia a termínu oslavy. Je potrebné ho zaslať čo najskôr e-mailom. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatku je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia oslavy.

Po zaslaní e-mailu o zrušení oslavy bude objednávateľovy na ním uvedený bankový účet poukázaná príslušná suma vypočítaná podľa platných storno podmienok.

V prípade zrušenia oslavy vinou prevádzkovateľa je prevádzkovateľ povinný oznámiť to objednávateľovi ihneď a objednávateľovi bude vrátená celá uhradená suma. Objednávateľ nemá právo na vrátenie sumy za služby, ktoré nečerpal vlastnou vinou.