fbpx

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY 

Podľa ustanovení zákona č.281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č.40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov.

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi BAM s.r.o., IČO: 47033819, so sídlom: Obchodná 72, 81106 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č. 88 447/B  (ďalej len „poskytovateľ“) a rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa (ďalej len „objednávateľ“ ) pri organizácii letných denných táborov SMELÍ PÁTRAČI ( ďalej len „tábor“ ) , ktorého sa dieťa rodiča ( ďalej len „dieťa“) zúčastní. Dieťaťom je každá osoba mladšia ako 18 rokov, ktorá je zastúpená rodičom. Tieto podmienky sú  pre zúčastnené strany záväzné.

I. Zmluvný vzťah

 1. Zmluvný vzťah vzniká medzi BAM s.r.o., IČO: 47033819, so sídlom: Obchodná 72, 81106 Bratislava a objednávateľom (právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) vyplnením prihlasovacieho formuláru na www.leavingroom.sk, jeho potvrdením generovaným prihlasovacím systémom leavingroom.sk a preukázaním dokladu o zaplatení 100% zálohy ceny objednávateľom. Ak objednávateľ nezaplatí sumu tábora do 14 pracovných dní od vyplnenia prihlasovacieho formuláru na www.leavingroom.sk, rezervácia sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi.
 2. Ak objednávateľ nezaplatí sumu tábora do 20 pracovných dní pred začiatkom vybraného turnusu tábora, rezervácia sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi.

 II. Cena a platobné podmienky

 1. Rodičia, ktorí záväzne prihlásili svoje dieťa do denného tábora môžu uhradiť sumu za tábor nasledovne:
  ●  bankovým prevodom– ako variabilný symbol /VS/ pri prevodoch uvádzajte číslo vygenerované prihlasovacím systémom a do poznámky uvádzajte meno dieťaťa. Číslo účtu v tvare IBAN: SK8811000000002929892844 (Tatra banka, a.s.)
  ●  platbou platobnými kartamiVisa, Visa Electron, Maestro, MasterCard a Diners Club, okamžité platby Uni platba, tatra pay, VÚB eplatby, platba online Poštovej banky.  
 2. Suma musí byť uhradená v plnej výške najneskôr 14 pracovných dní od vykonania rezervácie konkrétneho termínu tábora.
 3. Zmluvu nahrádza objednávka s presnou špecifikáciou turnusu /termín/, identifikáciou objednávateľa a ďalších záujemcov zaslaná elektronickou poštou info@leavingroom.sk.

III. Nástup detí na tábor

 1. Pri nástupe do tábora si deti prinesú: Prihlášku, ktorej súčasťou je aj Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa je potrebné priniesť v deň nástupu dieťaťa do tábora podpísanú rodičom. Nevyžadujeme, aby potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa bolo podpísané lekárom, stačí podpis rodiča – zodpovedného zákonného zástupcu. kópiu preukazu poistenca. Ak dieťa užíva lieky alebo trpí potravinovou intoleranciou, má na niečo alergiu, je nutné túto skutočnosť uviesť pri nástupe na tábor a lieky odovzdať vedúcemu tábora.
 2. Akákoľvek zmena hodiny nástupu alebo návratu detí je oznámená elektronicky (e-mailom) na  info@leavingroom.sk, prípadne telefonicky na +421 902 905 001

 IV. Povinnosti a práva objednávateľa

 1. Príchod dieťaťa do tábora /každý deň/ je vždy od 07:45 do 8:30 hod /ak nie je dohodnuté inak/. Prezentácia detí začína o 08:30 hod za prítomnosti vedúceho tábora a výchovných vedúcich. Vyzdvihnutie detí z tábora je vždy od 16:30 do 17:00 hod. /ak nie je dohodnuté inak/.
 2. Objednávateľ zodpovedá za úplné a pravdivé údaje v zmluve. Ak v dôsledku uvedenia nepravdivých alebo  neúplných údajov v nástupnej lekárskej dokumentácii dieťaťa dôjde k ohrozeniu zdravia dieťaťa alebo ostatných účastníkov tábora je Spoločnosť oprávnená  vymáhať náhradu škody týmto vzniknutú od rodiča, ktorý takéto nepravdivé údaje uviedol alebo predložil.
 3. Návštevy detí v tábore z technických a výchovných dôvodov neodporúčame. V prípade nejasnosti kontaktujte vedúceho tábora.
 4. Telefonický kontakt – ak je v tábore telefón, z dôvodu nenarúšania programu bude k dispozícii iba v dohodnutom čase. 
 5. Cenné veci ako značkové oblečenie, šperky /napr. zlaté retiazky, náramky, atď./, mobilné telefóny, fotoaparáty, MP3, elektronické hry a iné neodporúčame dávať deťom do tábora. Za ich stratu poskytovateľ nezodpovedá. Cennejšie veci je nutné uschovať u vedúceho tábora.
 6. Keďže v detských táboroch ide o organizovaný pobyt, všetci účastníci sa musia podriadiť spoločnému programu a režimu dňa. V prípade nerešpektovania vedúcich a iného porušenia táborového poriadku musí dieťa bez nároku na vrátenie úhrady pobyt ukončiť.

 V. Povinnosti a práva

 1.  Pri prerušení pobytu vznikne nárok iba na vyúčtovanie nevyčerpanej stravy, a to iba v prípade, ak dôvodom odchodu je ochorenie dieťaťa a zákonný zástupca dieťaťa doručí potvrdenie od lekára o nemožnosti nastúpiť či pokračovať v tábore emailom na adresu info@leavingroom.sk. Pri prerušení pobytu z iných dôvodov, nárok na vyúčtovanie nevzniká.
 2. Poskytovateľ je povinný dodržať všetky podmienky uvedené v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach o účasti na tábore a v informáciách o detskom tábore.
 3. Ak je poskytovateľ nútený v prípade nepredvídaných skutočností alebo neobsadení turnusu zmeniť podmienky alebo zrušiť turnus, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy, termínu za iný z ponuky poskytovateľa. Ak objednávateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí, poskytovateľ mu vráti celú úhradu. Zmena zmluvy sa môže uskutočniť iba písomne. Pri zrušení turnusu z dôvodu neobsadenia musí byť objednávateľ informovaný do 5 kalendárnych dní pred nástupom.

 VI. Odstúpenie od zmluvy

 1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou a uhradením storno poplatku. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia poskytovateľovi na info@leavingroom.sk.
 2. V prípade nezaplatenia ceny za tábor v stanovených lehotách je poskytovateľ oprávnený písomne od zmluvy odstúpiť a neposkytnúť služby zo zmluvy vyplývajúce a objednávateľ je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré poskytovateľovi nesplnením povinnosti objednávateľom vznikli.
 3. V prípade ak dieťa nenastúpi do tábora, alebo nezačne čerpať služby tábora z akéhokoľvek iného ako zdravotného dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec, alebo z časti, nemá nárok na vrátenie časti ceny za nečerpané služby.
 4. V prípade žiadosti objednávateľa o zmenu termínu oproti termínu uvedenom v prihláške na nový termín z akéhokoľvek dôvodu, sa postupuje oznámením tejto skutočnosti poskytovateľovi a následne výmenou termínu v prípade voľných kapacít v požadovanom termíne.
 5. Poskytovateľ môže z dôvodu naplnenia kapacít tábora od zmluvy odstúpiť. Prednosť majú skôr platiaci rodičia. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet poskytovateľa. V takomto prípade poskytovateľ obratom vráti objednávateľovi už zaplatenú cenu za tábor.
 6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť tábor v prípade ak nebol prihlásený minimálny počet detí (minimálny počet je individuálny pre každý druh tábora), pričom o tejto skutočnosti je povinný zaslať objednávateľovi oznámenie najneskôr do 5 dní pred nástupom do tábora. Poskytovateľ umožní dieťaťu účasť v inom turnuse tábora, pokiaľ budú voľné miesta a rodič s tým bude súhlasiť, inak poskytovateľ bezodkladne vráti rodičovi už zaplatenú celú cenu za tábor.
 7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s objednávateľom a zrušiť bez náhrady účasť dieťaťa v dennom tábore, a to v prípade, že svojim správaním ohrozuje majetok, alebo zdravie ostatných účastníkov tábora, alebo zamestnancov a pedagógov poskytovateľa, MŠ alebo ZŠ, prípadne inej inštitúcie, kde sa tábor realizuje alebo závažným spôsobom narušuje priebeh tábora.
 8. Objednávateľ má právo písomne oznámiť poskytovateľovi, že namiesto  jeho dieťaťa sa tábora zúčastní iné dieťa, uvedené v tomto oznámení, pričom zároveň oznámi rodiča tohto náhradného dieťaťa. Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového rodiča s uzatvorenou zmluvou a prehlásenie, že splní všetky dohodnuté podmienky uvedené v zmluve a Prihláške, pričom toto oznámenie musia podpísať rodičia oboch zamieňaných detí pred zamestnancom poskytovateľa. Dňom  doručenia oznámenia  sa v ňom uvedený nový rodič stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného rodiča, pričom spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny tábora, ako i úhrady nákladov, ktoré poskytovateľovi so zmenou rodiča vzniknú.  Za takúto zmenu si účtuje poskytovateľ poplatok 10 Eur.

VII. Storno podmienky

 1. Podmienky pre odstúpenie od zmluvy o tábore, vrátenie už zaplatenej ceny a zaplatenie storno poplatkov sú nasledovné:
  ●  v prípade stornovania 10 a viac kalendárnych dní pred nástupom tvorí storno 25 % z ceny pobytu.
  ●  storno do 10 až 2 kalendárnych dní pred nástupom predstavuje 50% z ceny pobytu.
  ●  v prípade stornovania 2 a menej kalendárnych dní pred nástupom, resp. v prípade nenastúpenia na pobyt predstavuje storno 100% z ceny pobytu. V tomto prípade však ponúkame aj možnosť prehlásiť dieťa na iný termín daného tábora.
  ●  v prípade stornovania náhradného termínu tábora nevzniká objednávateľovi nárok na vrátenie poplatku za tábor.
 2. Spoločnosť si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu podmienok tábora alebo programu, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo mimoriadnych okolností , ktoré Spoločnosť nemala možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné program tábora a objednané služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je Spoločnosť povinná vrátiť rodičom zaplatenú cenu za tábor. O týchto zmenách spoločnosť operatívne informuje rodičov.

 VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Všetky informácie ohľadom ochrany osobných údajov nájdete po kliknutí na odkaz Poučenie o spracúvaní osobných údajov poskytnutých od dotknutej osoby
 2. Objednávateľ výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany prevádzkovateľa sú predmetom  práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa objednávateľ výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnožením (kópii) materiálov.

 IX. Záverečné ustanovenia

 1. V  prípade vzniku sporu  súvisiaceho s uzatvorenou zmluvou sa tento riadi týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  a právnym poriadkom  platným v Slovenskej republike.
 2. Objednávateľ podpísaním Záväznej prihlášky dieťaťa do tábora organizovaného poskytovateľom prehlasuje, že pred vyplnením Prihlášky si tieto Všeobecné  zmluvné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel a súhlasí s nimi.
 3. Tieto podmienky účasti platia od 01.01.2021 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na tábor. Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní po návrate z tábora.

  

V Bratislave, dňa 1. januára 2021